شرح افتخارات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

ردیف

عنوان

تاریخ

سازمان یا شخص صادر کننده

معاونت یا حوزه

مشاهده لوح

1

واحد خدماتی سبز

1/6/86

سازمان محیط زیست

تصفیه خانه فاضلاب بجنورد

 

مشاهده

2

آبرسانی به مساکن مهر

1390

وزیر راه و شهر سازی

مدیر عامل

 

مشاهده

3

رفع مشکل کم آبی

24/5/90

استاندار خراسان شمالی

مدیر عامل

 

مشاهده

4

کمک به اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها

24/1/90

استاندار خراسان شمالی

مدیر عامل

 

مشاهده

5

ارائه دستاوردهای پژوهشی

24/9/90

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت خراسان شمالی

مدیر عامل

 

مشاهده

6

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد 1389

24/9/90

استاندار خراسان شمالی

مدیر عامل

 

مشاهده

7

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان خراسان شمالی

26/5/90

وزیر نیرو

مدیر عامل

 

مشاهده

8

دبیر شواری روابط عمومی و اطلاع رسانی استان

26/2/1391

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

 

مشاهده

 

شرح افتخارات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

مشاهده لوح

معاونت یا حوزه

سازمان یا شخص صادر کننده

تاریخ

عنوان

ردیف

 

تصفیه خانه فاضلاب بجنورد

سازمان محیط زیست

1/6/86

واحد خدماتی سبز

1

 

مدیر عامل

وزیر راه و شهر سازی

1390

آبرسانی به مساکن مهر

2

 

مدیر عامل

استاندار خراسان شمالی

24/5/90

رفع مشکل کم آبی

3

 

مدیر عامل

استاندار خراسان شمالی

24/1/90

کمک به اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها

4

 

مدیر عامل

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت خراسان شمالی

24/9/90

ارائه دستاوردهای پژوهشی

5

 

مدیر عامل

استاندار خراسان شمالی

24/9/90

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد 1389

6

 

مدیر عامل

وزیر نیرو

26/5/90

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان خراسان شمالی

7

 

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو

26/2/1391

دبیر شواری روابط عمومی و اطلاع رسانی استان

8

 پنل اعضای سایت