نظرسنجی خدمات مشترکین

مشترک گرامی خواهشمندیم نظر خود در خصوص سطح کیفی خدمات این شرکت در خصوص خدمات 22 گانه مشترکین اعلام فرمایید.

1- واگذاری انشعاب آب

ورودی نامعتبر
2- واگذاری انشعاب فاضلاب

ورودی نامعتبر
3- تغییر کاربری انشعاب

ورودی نامعتبر
4-پاسخ به استعلام

ورودی نامعتبر
5-تغییر مشخصات

ورودی نامعتبر
6- تغییر واحد مسکونی

ورودی نامعتبر
7- تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

ورودی نامعتبر
8- تغییر قطرانشعاب

ورودی نامعتبر
9- تفکیک کنتور

ورودی نامعتبر
10- تغییر مکان وسایل اندازه گیری

ورودی نامعتبر
11- آزمایش کنتور

ورودی نامعتبر
12- تعویض کنتور

ورودی نامعتبر
13- نصب سیفون اضافی

ورودی نامعتبر
14-قطع موقت و وصل انشعاب

ورودی نامعتبر
15- جمع آوری یا ادغام انشعاب

ورودی نامعتبر
16- صورتحساب میاندوره

ورودی نامعتبر
17- بررسی صورتحساب

ورودی نامعتبر
18-اعلام کارکرد کنتور

ورودی نامعتبر
19-مشاهده سوابق ( المثنی و ... )

ورودی نامعتبر
20- امکان پرداخت صورتحساب

ورودی نامعتبر
21- پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات

ورودی نامعتبر
22- فروش آب تانکری

ورودی نامعتبر

مشترک گرامی : شما می توانید نظر خود را در خصوص هر یک از موارد بالا به اختصار اعلام فرمایید.

نظر شما

ورودی نامعتبر
ثبت
پنل اعضای سایت